เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 18  มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร เช่น กลุ่มอารักขาพืช(สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) ปศุสัตว์อำเภอ,กรมส่งเสริม
การเกษตร,เกษตรกรต้นแบบและครูบัญชีอาสา
 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย 
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                             นางสาวเเสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
  

22 มิถุนายน 61 15:38:44