เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 18  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร เช่น สหกรณ์จังหวัด,ธกส.,ปศุสัตว์อำเภอ,กรมส่งเสริมการเกษตร,เกษตรกรต้นแบบ
และครูบัญชีอาสา
 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ ม.1
ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                  
 

21 มิถุนายน 61 15:45:35