เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนคำม่วง

 

วันที่ 18  มิถุนายน 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนคำม่วง โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
กับเกษตรกร
 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลคำม่วง  
ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น


 


 


 


                                                   นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

24 มิถุนายน 61 16:44:24