เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนเขาสวนกวาง

 

วันที่ 18  มิถุนายน 2561 นายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนเขาสวนกวาง โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้
ความรู้กับเกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร,
เกษตรกรต้นแบบและพัฒนาการอำเภอ,กอ.รมน.
 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง 
 อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


                                                นายนพพร  นาพันธุ์เริบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ  :  ข่าว
 

22 มิถุนายน 61 15:01:44