เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 13  มิถุนายน 2561นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร  เช่น ประมงจังหวัดขอนแก่น,ปศุสัตว์อำเภอ,ครูบัญชีอาสา
และกรมส่งเสริมการเกษตร มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย  ณ  ศาลาวัดโพธิ์สรีสำราญ
บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                                                                                
 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                  

 


 

19 มิถุนายน 61 16:57:05