เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 12  มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร
จากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร  เช่น สหกรณ์จังหวัด,ธกส.,พัฒนาที่ดิน
และกรมส่งเสริมการเกษตร  มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง   


 


 


 

                           นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 


 

19 มิถุนายน 61 16:58:16