เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 12  มิถุนายน 2561  นายอุทัย   แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้
กับเกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 2 รุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงาน
มาให้ความรู้กับเกษตรกร เช่น สหกรณ์จังหวัด,ธกส.,พัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร 
มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


                                        


                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว


 


 


 

19 มิถุนายน 61 16:58:29