เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้
กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรรายย่อย) โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านต่างๆ
ในชุมชนโนนสมบูรณ์ จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                         นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

18 มิถุนายน 61 14:53:11