เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะคิดตามโครงการตามพระราชดำริ ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับคณะคิดตามโครงการตามพระราชดำริ
ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพือแนะนำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเศรษฐกิจพอพียงบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                               นางวิยะดา  นารี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

12 มิถุนายน 61 17:07:08