เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่1 ชุมชนโนนสมบูรณ์ จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


                           
 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

23 กรกฎาคม 61 12:56:24