เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนนางิ้ว 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่1 ชุมชนนางิ้ว จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


                                     
นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

23 กรกฎาคม 61 12:21:31