เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนคำม่วง

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่1 ชุมชนคำม่วง จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำม่วง

 


 


 


                                      
 นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

23 กรกฎาคม 61 12:58:51