เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนเขาสวนกวาง

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วรภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และนายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและกิจกรรม
พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 1
ชุมชนเขาสวนกวาง จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร 
 


 


 


 


 


 

                            นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

23 กรกฎาคม 61 12:57:18