เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว

22 พฤษภาคม 61 10:28:43