เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ได้สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับแจกจ่ายเกษตรกรในโครงการอำเภอ
ยิ้ม...เคลื่อนที่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่บ้านโนนทอง หมู่ 5 และบ้านโนนราศรี หมู่ 13
ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางเพื่อใช้ในไร่นาของเกษตรกร เป็นการลดการใช้สารเคมีและ
ลดรายจ่ายในการซื้อสารเคมี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                              นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

 

 

 

24 พฤษภาคม 61 15:04:29