เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปล่อยแตนเบียน

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายปุณณรัตน์  สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอารักขาพืช นำแตนเบียนมาแจก
ให้เกษตรกร ทั้ง 5 ตำบล ตำบลละ 8 ขวด ขวดละ 400 ตัว ไปปล่อยในไร่มันสำปะหลังของตนเอง
จากนั้น นายปุณณรัตน์  สัตนาโค ได้นำแตนเบียนมาปล่อยในไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร
บ้านคำสมบูรณ์  ตำบลดงเมืองแอมเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู

 


 


 


 


 


 

                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

10 พฤษภาคม 61 13:19:03