เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกถั่วลิสงและกลุ่ม ศจช.เครือข่าย

 

วันที่ 9 พฤาภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายนพพร  นาพันธุ์เริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกถั่วลิสง กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เครือข่าย
และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในไร่นาของเกษตรกร 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 


 


 


 


 

 


 

                               นายนพพร  นาพันธุ์เริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

16 พฤษภาคม 61 10:25:41