เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร
โดยมีวิทยากร นายไพศาล โพนเมืองหล้า ครูบัญชีอาสาอำเภอเขาสวนกวาง มาสอนการทำบัญชี
ครัวเรือน เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง   
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                           นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

 

 

8 พฤษภาคม 61 15:12:14