เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี 2561

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบพันธุ์ข้าว
เหนียว กข.6 จำนวน 200 กระสอบ 5,000 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี 2561 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


 

                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

8 พฤษภาคม 61 09:23:53