เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ครั้งที่ 3  โดยมีนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการและนายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้การใช้สารชีวภัฑณ์
และการใช้สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และมีนายทองแดง โห้หนู เกษตรกรต้นแบบและเจ้าของศูนย์ ศพก.
สอนวิธีการทำไตรโครเดอร์มาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 60 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 
 หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


  


 


 

                             นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ข่าว

                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

2 พฤษภาคม 61 13:50:19