เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตร

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เปิดการอบรม
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรผู้นำ 
โดยมีนางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ และนายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ให้ความรู้ด้านการเกษตรและสอนวิธีการประเมิน 
IFPP. แก่เกษตรกร และมีนายทองแดง โห้หนู (เกษตรต้นแบบ) สอนวิธีการผลิตการทำเชื้อราไตรโครเดอร์มา 
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง
หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น


 


 


 


 


 


 

                นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

27 เมษายน 61 10:38:40