เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประนอมหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

 

    วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ (อชก.) ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้สิน
ให้กับ นางสุภาพร แอ่นดอย ให้กับทางเจ้าหนี้ ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน ณ ห้องสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 

                                                            นางสาวสุจิตตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

25 เมษายน 61 09:29:30