เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

 

วันที่ 10  เมษายน  2561 เวลา 09.00 น.นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการและนายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ครั้งที่ 2 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านรักขาพืชจังหวัดขอนแก่น มาให้ความรู้ด้านการจัดการบริหารศัตรูข้าว 
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 60 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 


 


 

                                  นายวิชิต วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงา่นธุรการ : ข่าว

 

 

 

2 พฤษภาคม 61 13:49:37