เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)

 

นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
และนายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
อบรมการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) 
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือข่าย 
จำนวนเกษตรอบรม 25 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) บ้านป่าหวายนั่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


  


 

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ : ภาพ/ข่าว

2 เมษายน 61 08:47:39