เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

วันที่ 27  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เวทีที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงเย็น หมู่ที่ 5ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

 

27 มีนาคม 61 15:51:00