เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

   

          วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. อำเภอเขาสวนกวาง
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น มาร่วมงาน นำทีมโดย
นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมคณะ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย   มีเรียนรู้ฐานหลัก จำนวน 5 ฐาน ได้แก่
1) ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 2) ฐานเรียนรู้ดินและปุ๋ย 3) ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4) ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ 5) ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูอ้อย
และฐานเรียนรู้รองจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ด้านประมง 
2) ฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ
และการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ ตำบลดงเมืองแอม 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
 
และสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ สวพ.3 ขอนแก่น ,สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น,
ศทอ.ขอนแก่น,ชลประทานขอนแก่น,
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
 และเกษตรกรต้นแบบอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงเทคโนโลยี
การปรับปรุงดินจาก
บริษัทเอกชนอีกด้วย ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรุจน์  รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง

เป็นประธานเปิดงานและพบปะเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ทั้ง 8 ฐานด้วย  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

21 มีนาคม 61 15:10:22