เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการ
อำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ วัดบ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง โดยทางสำนักงานเกษตร ก็ได้นำปุ๋ยชีวภาพมาแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้มาเข้าร่วม
โครงการเพื่อนำไปใส่พืชผลทางการเกษตร จำนวน 130 ถุงๆ เป็นที่พอใจแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก
 


 


 

 


 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว
 


 


 

19 มีนาคม 61 10:15:30