เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อหารือและวางแผน
การจัดงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 

                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 


 

15 มีนาคม 61 16:14:09