เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

วันที่ 15 มีนาคม  2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ศาลากลางบ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 
ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  มีผู้ประชาชนเข้าร่วมจัดเวที 221 คน


 


 


 


                                                   นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ  :  ข่าว

 


 

15 มีนาคม 61 16:12:59