เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางบัวลอย โห้หนู เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี
 


 


 


                                        นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

16 มีนาคม 61 16:53:33