เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

วันที่ 9  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดการอบรมจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว
โดยมีวิยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มาให้ความรู้ด้านการ
จัดการบริหารศัตรูข้าว จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 60 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 

 


 


 


                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                  

12 มีนาคม 61 10:47:40