เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่

 

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวางมอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมโครงการ
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ณ วัดสระกัญญาราช บ้านหนองกุงหมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางก็ได้นำปุ๋ยชีวภาพไปแจกจ่ายเกษตรที่มาร่วมงานด้วย 


 


 


 

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว
 

 

26 กุมภาพันธ์ 61 09:10:40