เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2
มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักบ้านนาโพธิ์ กลุ่มละ 10 ราย รวม 20 ราย เป็นการประเมินศักยภาพและ
จัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

 

 

 

20 กุมภาพันธ์ 61 09:25:02