เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอ
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่า-

ภาคการเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561
โดยมีวิทยากรครูบัญชีอำเภอเขาสวนกวาง มาบรรยายการทำบัญชีราย-จ่ายในครัวเรือน
หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการแจกจ่ายปุ๋ยจำนวน 400 กระสอบ
ให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จำนวนเกษตรกร 180 ราย 


 


  
 


 

                                           นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 


 

8 กุมภาพันธ์ 61 09:55:25