เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาญการ เข้าร่วมโครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ 
ณ วัดโนนพลทอง บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โดยทางสำนักงานเกษตรได้นำพันธุ์พืชผักและปุ๋ยชีวภาพมาแจกหน่ายให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน
 


 


 


 


 


                               นายอุทัย  แสงก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  : ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                
 

1 กุมภาพันธ์ 61 10:03:20