เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561
มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 

                                                        นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ : ภาพ

                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ :  ข่าว

1 กุมภาพันธ์ 61 09:30:51