เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศ

วันที่  22  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.  นางสาวสุนันนทา แก้วหมื่นณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพศูนยืเรียนรู้ฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัด,สถานีพัฒนาที่ดิน
เขต 5 จังหวัดขอนแก่น,ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชขอนแก่นและคณะกรรมการ ศพก.
จำนวนผู้เข้าร่วม 23 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4  ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                       นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

24 มกราคม 61 14:40:15