เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการชำนาญการ ได้นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรที่

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ในโครงการ 9101ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ในตำบลดงเมืองแอม,ตำบลเขาสวนกวางและตำบลนางิ้ว 
 เกษตรกร จำนวน 250 ราย 4 ชุมชน 4 โครงการ 

 


 


 


 

 

1 ธันวาคม 60 15:40:06