เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางตามข้อสั่งการ
ของผู้บริหาร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการแผนการปฏิบัติงาน ชี้แจง สร้างการรับรู้
และเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้ง
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรคในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนในเดือนต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

30 พฤศจิกายน 64 14:45:15