เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ 
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference System-VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมร้อยเอก
พนม พรหมพูล ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 

                                                                   นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

19 พฤศจิกายน 64 15:17:20