เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร ...

โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด”

วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด” ...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข“ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข“ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2564 ...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกคัดเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ...

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ...

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ...

ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผสมปุ๋ย)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Servi

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผสมปุ๋ย)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ...