เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ...

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่

วันที่ 6 กรกรฎาคม 2564 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงาน ...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาสวนกวาง...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ...

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ(District Workshop : DW) ครั้งที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ(District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ...

ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.50 น.ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร...