เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมพิธีรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564...

ประชุมเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ประชุมเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564) ...

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน"

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน"...

มอบหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มอบหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น...

รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 ...

ประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดถั่วลิสงชุมชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดถั่วลิสงชุมชน...

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

เสวนาการขับเคลื่อน นโยบายท้องถิ่น เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เสวนาการขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารตำบลดงเมืองแอม ...