เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)...

เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย...

จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (เบิกแทนกรมการข้าว)...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการการเรียน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมกราคม 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมกราคม 2562 ...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่ 2...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่

วันที่ 22 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่ 1...

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับตำบล

วันที่ 18 มกราคม 2562 คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับตำบล ...

ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

วันที่ 17 มกราคม 2562 ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562...