เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักเกษตรอำเภอเขาสวนกวางเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่...

ดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

7 มีนาคม 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ...

อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอเขาสวนกวางจัดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่...

จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560...

อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งท...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)...

ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลคำม่วง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลคำม่วง...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร...

หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตรและคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตรและคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...