เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่1...

มอบพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. มอบพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี 2561 ...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักบ้านนาโพธิ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักบ้านนาโพธิ์ ...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตร

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางติดต่อหาตลาดข้าว GAP และผัก GAP

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางติดต่อหาตลาดข้าว GAP และผัก GAP...

ประนอมหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.ประนอมหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2...