เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ประชุมการแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมการแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ...

เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)...

เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย...

จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (เบิกแทนกรมการข้าว)...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการการเรียน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมกราคม 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมกราคม 2562 ...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่ 2...