เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ...

ออกเยี่ยมและประชุมสมาชิกกลุ่มในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมและประชุมสมาชิกกลุ่มในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนฯ...

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562...

ประชุม ประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมีนาคม 2562 ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562...

นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์...

ประชุมรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ...