เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 1...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562...

ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติฉุกเฉิน ชนิดภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปีการผ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติฉุกเฉิน ชนิดภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปีการผลิต 2562/63...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ...

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเ...

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน...

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล...