เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์...

ประชุมรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ...

ประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ...

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ประชุมการแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมการแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ...

เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บข้อมูลรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (อ้อยและเห็ด)...

เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย...