เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 29 มกราคม 2563 จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563...

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 29 มกราคม 2563 จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ...

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝน

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง)...

โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ...

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563 ...

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง

วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง...

วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561,2562 และ 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561,2562 ...